PŘEDNÁŠKY a SKUPINOVÁ VÝUKA (KURZY) – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Docházkové přednášky a výukové kurzy pro veřejnost

Moja Soma Anima pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje přednášek a skupinových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mojute.cz se rozumí tato společnost:

Moja Soma Anima s.r.o., se sídlem 5.května 1044/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 081 67 699, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314098

(dále též označována jako dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala službu, tj. přednášku či výuku v kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem, se rozumí Moja Soma Anima, tj. společnost která objednateli potvrdila objednávku.

Dodavatel a objednatel jsou pak dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.mojute.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
Čl. II Předmět plnění
 1. Předmětem plnění jsou přednášky a konání výukových kurzů pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
 2.  Charakteristika jednotlivých přednášek a kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.mojute.cz.
Čl. III Všeobecná ujednání
 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek přednášek a výuky v kurzech především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky (tj.doba konání, cena a konkrétní rozsah výuky v kurzech) jsou zveřejněny na internetové adrese www.mojute.cz v seznamu přednášek a kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou přednášku či výukový kurz a řádně a včas za tyto objednané služby zaplatit.
Čl. IV Termín a realizace výukových kurzů
 1. V případě semestrálních kurzů/školy probíhá výuka 1x za měsíc v rozsahu 4 výukových bloků za semestr, který je od září do prosince příslušného kalendářního roku. Délka výukového bloku je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
 3. Zahájení výukových kurzů je blíže specifikováno v aktuální nabídce kurzů na webové adrese dodavatele www.mojute.cz.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 5 osoby). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
Čl. V Kurzovné a cena přednášky
 1. Cena za příslušný kurz (dále jen kurzovné) a přednášky je určena dle ceníku kurzů a přednášek dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.mojute.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu či přednášky).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály a využívání pomůcek jakož i vybavení prostor, ve kterých kurz probíhá.
 3. Kurzovné či cena přednášky jsou vždy uvedeny včetně příslušné sazby DPH? /event. Bez DPH, neboť dodavatel není plátcem DPH. V případě, že se stane plátcem DPH at již dobrovolným či ze zákona, bude tato cena navýšena o DPH a objednatel bude o tomto informován.
  Čl. VI Platební podmínky
 1. Objednatel je povinen uhradit cenu přednášky či kurzovné v plné výši před konáním přednášky či zahájením kurzu.
 2. Cenu přednášky či kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet.
  • Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.mojute.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu.
  • Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele. Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
  • Na žádost objednatele vystaví dodavatel na cenu přednášky či kurzovné v příslušné výši (podle druhu přednášky /kurzu) daňový doklad.
 3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíckorunčeských).
Čl. VII Kvalita přednášek a výuky v kurzech, lektorské zajištění
 1. Dodavatel se zavazuje, že přednášky a výuka v kurzech bude probíhat v určených dnech a časech.
 2. Dodavatel se zavazuje obstarat pro přednášky a výuku v kurzech kvalitní lektory s odpovídající kvalifikací a odbornou praxí.  V případě jakýchkoliv požadavků nebo stížností se dodavatel zavazuje tyto s objednatelem projednat za účelem jejich co nejrychlejšího a komplexního řešení. Dodavatel si vyhrazuje i právo na změnu přednášejícího/lektora.
 3. Minimální počet osob ve výukovém kurzu je 5 osob, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí kurzovné nejméně 5 objednatelů, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.
      Čl. VIII Reklamace výukových kurzů
 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky v kurzech, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem či doporučenou poštou.
 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Reklamace musí obsahovat přesný popis vady, která je reklamována, bez tohoto nemusí dodavatel reklamaci posoudit.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace, které musí reklamující řádně specifikovat a uvést v případě, že shledá reklamaci za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
 4. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 7 pracovních dnů. Ve složitějších případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace uvedené objednavatelem např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 30 dnů od dne doručení reklamace.
 5. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu jeho časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 7. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci či rozhodnutím státu (jako např. vládním nařízením, zákonem apod.) o zákazu shromažďování osob, konání kurzů v důsledku pandemické situace apod. kdy pak splní dodavatel svoji povinnost k plnění vůči objednateli odvysíláním přednášky či kurzů on – line v daném termínu konání na stránkách dodavatele www.mojute.cz. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat včetně on – line shlédnutí na webových stránkách dodavatele.
 8. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Stejně tak nevzniká nárok objednateli na vrácení ceny za přednášku, pokud se na ni nedostaví.
 9. V případě elektronického přihlášení se do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli písemně odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Stejné ustanovení, jak uvedeno výše v tomto bodu tohoto článku platí i pro elektronické přihlášení na přednášku.
 10. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých. V případě již proběhlé přednášky není objednatel dodavateli v takovémto případě povine vracet žádné peníze.
 11. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 12. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v provozovně dodavatele.
 13. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e – mailem nebo doporučenou poštou.  Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení.
Čl. IX Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
 1. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Stejně tak nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného od dodavatele, pokud objednatel narušuje řádnou výuku v kurzech, nespolupracuje s lektory a nedbá jejich pokynů, porušuje zásady slušného občanského soužití s ostatními osobami v kurzu a je z těchto důvodů z kurzu vyloučen, resp. dodavatel odstoupí z těchto důvodů od smlouvy.  Rovněž může být objednatel vyloučen z kurzů, resp. dodavatel odstoupí od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného z důvodu, že objednatel bude s lektory dodavatele, kteří pro něj budou zajišťovat službu vstupovat do přímých smluvních vztahů či se budou snažit dodavatele obcházet, a to po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím ukončení.
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
 3. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.mojute.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli písemně odesláno. Odstoupí – li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.
 4. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 5. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 6. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na www.mojute.cz zaniká.
 7. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo doporučenou poštou Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 8. Dodavatel si vyhrazuje i právo dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, resp. odstoupit od smlouvy, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku v kurzech a negativně tak narušuje průběh výuky v neprospěch ostatních osob v kurzu. V případě takovéhoto dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.
Čl. X Osobní údaje objednatele
 1. Objednatel, který je fyzickou osobou, dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
  • Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů
 7. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 8. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 9. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších spolupracujících osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 10. Ke zpracovávání osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 11. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, anebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.
Čl. XI Mimosoudní řešení sporu, vyloučení odpovědnosti
 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem k jakémukoliv sporu vyplývajícího z jejich vztahu, zavazují se postupovat vždy tak, aby se snažili dospět k dohodě a předejít tak soudnímu sporu.
 2. Dodavatel upozorňuje objednavatele na to, že event. úspěchy a neúspěchy z absolvovaných kurzů jsou vždy i v rukách objednavatele a dodavatel nenese odpovědnost za event. nespokojenost objednavatele s výsledkem. Rovněž kurzy v případě péče o zdraví nenahrazují klasickou zdravotní péči, kterou mohou poskytovat pouze zdravotnická zařízení a lékaři čehož si jsou objednavatelé vědomi. Svým objednáním do kurzu dodavatele stvrzují svoji svéprávnost a plnou zodpovědnost za své jednání, chování a rozhodování, kdy úspěch objednatele, kterého chtěl např. v kurzu dosáhnout závisí nejenom na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůže dodavatel ovlivnit, jako např. dovednostech objednavatele, jeho možnostech, znalostech a schopnostech jakož i jeho zdravotního stavu. Objednatel je povinen upozornit dodavatele s ohledem na jím vybraný charakter kurzu na jeho možné zdravotní komplikace s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a užívané léky, a to ve svém písemném prohlášení před zahájením kurzu. .
      Čl. XII. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.8.2021.